MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ceza Hukuku Bürosu

Ceza hukukuna ilişkin;

- Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

- Bakanlığımıza gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek,

- Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,

- Uluslararası mahkeme, kurum ve kuruluşların karar ve raporları hakkında araştırma, inceleme ve arşivleme işlemlerini yürütmek,

- Komisyon ve çalışma gruplarının, idarî ve diğer işlemlerini yürütmek,

- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak,

- Evrakın kayıt, dosyalama, takip ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

- Evrakın varsa aynı veya benzeri konudaki evveliyatını araştırmak, dosyalar arasında irtibat ve devamlılığı sağlamak,

- Yüksek mahkemelerin kararlarını takip etmek ve arşivlemek,

- Mukayeseli hukuk alanındaki değişim ve gelişmeleri takip etmek, bu çerçevede araştırma raporları ve bilgi notları hazırlamak,

- Yargı alanındaki değişim ve yeniden yapılanma amacına yönelik araştırma, geliştirme ve plânlama yapmak, bu husustaki bilimsel ve teknik verileri toplamak,

- Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum süreciyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

- Büro arşivini oluşturmak,

- Komisyon ve çalışma grupları tarafından yürütülen çalışmaların harcama dökümü ile maliyetine ilişkin yıl sonu itibariyle verileri hazırlamak,

- İşlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak ve faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili büroya göndermek,

- Diğer bürolarla eşgüdüm halinde görev yapmak,

- Toplantı, konferans, yurtdışı ve yurtiçi toplantı olurlarını almak ve bir örneğini şahsî dosyasına konulmak üzere ilgili bürosuna göndermek,

- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.