MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Anayasa ve İdare Hukuku Bürosu

- Kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

- Bakanlığımıza gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek

- Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek,

- Uluslararası mahkeme, kurum ve kuruluşların karar ve raporları hakkında araştırma, inceleme ve arşivleme işlemlerini yürütmek,

- Anayasa Mahkemesi kararlarını takip etmek, arşivlemek, ilgili bürolara birer örneğini göndermek.

- Komisyon ve çalışma gruplarının, idarî ve diğer işlemlerini yürütmek,

- Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek,

- Anayasa değişikliklerini takip etmek,

- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak,

- Evrakın kayıt, dosyalama, takip ve sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

- Evrakın varsa aynı veya benzeri konudaki evveliyatını araştırmak, dosyalar arasında irtibat ve devamlılığı sağlamak,

- Mukayeseli hukuk alanındaki değişim ve gelişmeleri takip etmek, bu çerçevede araştırma raporları ve bilgi notları hazırlamak,

- Yargı alanındaki değişim ve yeniden yapılanma amacına yönelik araştırma, geliştirme ve plânlama yapmak, bu husustaki bilimsel ve teknik verileri toplamak,

- Büro arşivini oluşturmak,

- İşlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak ve faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili büroya göndermek,

- Diğer bürolarla eşgüdüm halinde görev yapmak,

- Toplantı, konferans, yurtdışı ve yurtiçi toplantı olurlarını almak ve bir örneğini şahsi dosyasına konulmak üzere ilgili bürosuna göndermek,

- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.