MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Malî Hizmetler Bürosu

- Analitik bütçe hazırlanması çalışmaları çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz Bütçesini hazırlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak,

- Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçlarını içeren ve her ay büroya iletilecek ihtiyaçların değerlendirilmeye sunulması ve alımının teminini sağlamak,

- Genel Müdürlüğümüz personelinin, maaş, mesai, ek ödemeler, farklar, yolluklar ve avans işlemleri gibi malî haklarını düzenlemek ve ilgili personelin hesaplarına aktarımını sağlamak,

- Genel Müdürlüğümüz personelinin hastane, ilâç ve tedavi masrafları ile ilgili belgelerin doğruluğunun tetkikinin yapılarak ödeme evraklarını düzenlemek,

- Bürolardan hazırlanarak gönderilecek olan komisyon ve çalışma grubu üyelerinin yollukları ile huzur hakkı ve huzur ücretlerinin ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak,

- Fotokopi odasındaki ihtiyaçları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak,

- Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara (demirbaş ve ambar) ilişkin kayıtları tutmak, devir ve terkin işlemlerini yapmak,

- Genel Müdürlükte bulunan taşınırların bakım ve onarımları ile görevin gerektirdiği diğer idarî nitelikteki işlemleri yürütmek,

- Genel Müdürlüğün temizlik işlemlerini yürütmek,

- DYS ve UYAP’tan kaynaklanan sorunları takip etmek, çözümü için gerekli işlemleri yapmak veya girişimlerde bulunmak,

- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan bilgisayar ve yazıcılarda yaşanan problemlerin giderilmesini sağlamak (teknik ofis gibi),

- Büronun görev alanına giren işlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak,

- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.