MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşlemler Bürosu

-Genel Müdürlüğümüz hâkim ve diğer personelinin malî, idarî ve özlük hakları ile ilgili işlem ve yazışmaları yapmak,

-Genel Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakın kayıt, takip, raporlama ve dosyalama işlemlerini yapmak,

- Genel Müdürlük birim arşivini oluşturmak ve Arşiv Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum arşivine intikâl edecek dosyaları belirlemek, gerektiğinde arşiv komisyonu oluşturulmasını sağlamak,

- Kütüphane işlem ve faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini kontrol ve takip etmek, kütüphanenin ihtiyaçlarını belirlemek, gerektiğinde yıllık rapor hazırlamak,

- İnternet sayfası ile ilgili tüm işlemleri yapmak, takip etmek ve güncelliğini sağlamak,

- Büronun görev alanına giren işlerde aylık, yıllık ve dönemsel istatistikler tutmak ve faaliyet raporlarını hazırlayarak ilgili büroya göndermek,

- Diğer bürolardan gönderilen faaliyet raporlarını düzenleyerek ilgili yerlere iletmek,

- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.